หมวดหมู่

รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีตำแหน่งบันทึกข้อมูล ระดับ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 มิ.ย. 53 , 01:28.12 , กลุ่ม ^o^ ลำดับที่จร้า ใครลืมแวะมาดูกันนะ , ป้าย

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ สถานะ เบอร์โทร อีเมล์
1 1020074 นางสาวสุวรรณี เหมริณี สละสิทธิ์ 086-2874923
2 1020164 นายธนวัฒน์ อินชู ** บรรจุ 087-1818569
3 1020009 นางสาวกนกอร แก้วคง สละสิทธิ์
4 1020036 นางสาวปิยะวรรณ แก้วเนียม บรรจุ
5 1020012 นางวราภรณ์ ชาดิษฐ์ บรรจุ
6 1020188 นางชุลีพร กิตติพานิชกุล บรรจุ
7 1020072 นางสาวมาลี หนูเดช บรรจุ
8 1020069 นางสาวจุฑารี คงวรรณ ** บรรจุ
9 1020237 นายสัมพันธ์ ทันหล้า บรรจุ
10 1020050 นางสาวอมลวรรณ สุวรรณศักดิ์ ** บรรจุ
11 1020099 นางสาวปัทมา จันทรบุญแก้ว บรรจุ
12 1020245 นางสาววรลักษณ์ วรรณกูล บรรจุ
13 1020033 นางสาวสุมิตรา แก้วคำปา ** รอบรรจุแทน 084-4801591
14 1020051 นายฐานันดร คงอินทร์ รอบรรจุแทน 087-1803356
15 1020092 นางกรภัทร์ โภคสมบัติ 082-2557379
16 1020183 นายประทิน มะโนธรรม 086-1954213
17 1020014 นางสาวพรทิพย์ ทรงทอง 089-8725518
18 1020022 นางสาวพวงลักษณ์ ราชพลแสน 081-5519603
19 1020094 นางสาวต้องจิต สุวรรณพงษ์ ** a_suwannapong@hotmail.com
20 1020052 นางสาวแช่มชื่น ยิ้มวิจิตรกุล
21 1020118 นางนิลวดี รัชโทมาศ
22 1020214 นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม
23 1020013 นางสาวณัฐนรี โกละกะ **
24 1020170 นางสาวอรวรรณ แทนจะโป๊ะ
25 1020112 นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ **
26 1020011 นางสาวดาริน เยาว์ดำ
27 1020015 นายยุทธกร วังภูสิทธิ์ 087-4449433
28 1020006 นางสาวสุธาสินี สังข์สกุล * su_tha_si@hotmail.com
29 1020002 นายธีระพงค์ จุมพระนัด
30 1020192 นายวัชระ แสนสุข
31 1020157 นางประพันธ์ จี้เพชร
32 1020135 นางสาวนาตยา บุตรบุญปั้น * 087-1474857
33 1020016 นายทนงศักดิ์ ทานะกาญจน์ thanongsuk_thanakan@hotmail.com
34 1020004 นางสาวชลธิชา นาวาทอง 082-8097081
35 1020007 นางสาวสุนันทา นิลศิริ
36 1020103 นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง
37 1020120 นางสาวภัทรมนัส รัตนพันธ์
38 1020037 นางสดาพร สุขขี 089-6493658
39 1020226 นางสาวทิพวรรณ สร้อยสกุล *
40 1020222 นายยุทธพงษ์ เวชเตง 081-7292373
41 1020090 นางสาวนัทธกานต์ คชินทร
42 1020163 นางสาวสุภาพร พิบูลพล
43 1020184 นางธิดาพร สุวรรณ์ 085-0340244
44 1020066 นางสาวชิตชนก ฉวมพรมอินทร์
45 1020123 นางสาวภานุมาศ น้อมนอบ
46 1020105 นางสาวพรอุษา สมจิตอุตส่าห์ 084-3981952
47 1020110 นางสาวอรรถนา แก้วมงคล
48 1020180 นายอุทัย ศิริแสน **
49 1020018 นางสาวนริศรา โททำ * 087-3460844
50 1020039 นางขนิษฐา วรรณบวร
51 1020115 นายกองปัญญ์ สายทอง 087-2858529
52 1020142 นายนนทวรรษ วรรณสาร
53 1020209 นางสาวสุดารัตน์ เทือกทิพย์ nitnoyka@hotmail.com
54 1020158 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วชะนะ
55 1020062 นางสาวชมชนก เหมียน้ำคำ
56 1020026 นายชัยยันต์ เปรมปรี
57 1020038 นางสาวบุญฑริกา ศรีสวัสดิ์ **
58 1020111 นางสาวญาณิศา บุญรัตน์ 080-3286239
59 1020144 นางสาวจารุณี กรีหมื่นไวย
60 1020148 นางสาวภมรทิพย์ นามนวล
61 1020143 นางสาวภโวทัย เอกมานพ *
62 1020172 นางสาวโสภา ขาวสุวรรณ
63 1020057 นางสาวบุษกร คำโฮม
64 1020139 นางสาวนงคราญ จักรน้อย ** 081-8940468
65 1020169 นางสาวอลิศรา ดาษพร * 081-8956659
66 1020081 นางสาวชนัชฎา บุญสร้าง **
67 1020025 นางสาววรินทร ช่วยเต็ม **
68 1020083 นางสาววรพรรณ แก้วคงธรรม
69 1020089 นางสาวณัฐษมา คันธะเนตร **
70 1020082 นางสาวสายใจ ดำสกุล **
71 1020162 นางสาวภัสนันท์ ทองเผือก **
72 1020040 นางฤทัยรัตน์ ทองแผ่น
73 1020131 นางสาวตรีชฎา หะรินสวัสดิ์
74 1020196 นายกิตติภพ จอมประเสริฐ
75 1020091 นางสาวพิมพรรณ์ ศฤงคาร *
76 1020043 นางสาวนิพยา บุญเลิศ *
77 1020020 นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ
78 1020096 นายอรรคพล แสงเปล่ง
79 1020113 นางสาวจันทร์จิรา ทองเชื้อ
80 1020190 นางสาวจันทวดี แป้นจันทร์
81 1020049 นายพันธกานต์ จันทร์สว่าง
82 1020071 นางสาวอุมารินทร์ บุญรอด
83 1020076 นางสาวอมรรัตน์ ไชยวิจารณ์
84 1020145 นางสาวนฤมล นิลพยัคฆ์
85 1020146 นางกัญญาณัฐ อินคชสาร
86 1020058 นางสาวบุษญารัตน์ คงแป้น **
87 1020073 นางพัชรี สงเกิด **
88 1020140 นางสาวดวงพร ไชยชนะ
89 1020200 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมรักษ์
90 1020253 นางสาวณฐนรรจ์ ศรีใหม
91 1020065 นางชลารักษ์ แตงเทศ
92 1020227 นายอดุลย์ แท่นทอง **
93 1020256 นายไพรัตน์ ริยาพันธ์ *
94 1020010 นางสาวจรีรัตน์ ภูวนสุวรรณ **
95 1020087 นางสาววันทนา พวงจันทร์
96 1020029 นางสาวสุปราณี แก้วงาม
97 1020030 นางสาวณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์ *
98 1020246 นางสาววันดี ฉัตรแหลม
99 1020028 นางสาวปานจิต เรืองรอง **
100 1020191 นางสาวสุภาพร วัฒนสิทธิ์
101 1020243 นางสาวภิญญดา ยิ่งธนประภา
102 1020141 นางสาวนิตยา แสนใจ *
103 1020024 นางสาวจิราภรณ์ สมทอง
104 1020179 นางสาวจุฑารัตน์ เรือนแก้ว
105 1020098 นางสาวจริญญา ณ ไพรี
106 1020185 นางสาววิลาวัลย์ แก้วบุตร
107 1020041 นางสาวภิญญดา จงสุขศรี
108 1020130 นางสาวภัทราพร ณ สงขลา
109 1020213 นายชาญชัย ทองบัว
avatar
picgaju1 สมาชิกทั่วไป

ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ จำเป็นต้อง เข้าระบบสมาชิก ก่อน หรือ สมัครสมาชิกใหม่